Par mums

Vīzija

Lai pasaulē būtu par 1 miljonu vairāk laimīgu cilvēku, kuri darbojas saskaņā ar saviem talantiem un radošo potenciālu!

Misija

Zināšanu, prasmju un individuālo talantu attīstība brīvā un radošā vidē, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, un sekmējot bērnu komunikācijas, sadarbības un līderības prasmes dažādos radošajos pulciņos un nometnēs.

Mūsu mērķis

Nodrošināt mūsdienīgas, kvalitatīvas un kompetencēs balstītas izglītības piedāvājumu, radīt labvēlīgus apstākļus un pozitīvus impulsus bērnu iedzimto talantu un radošā potenciāla attīstībai.

Mācību process

Tā kā viena no mūsu galvenajām vērtībām ir IZAUGSME, tad mācību procesā mācās un attīstās visi, ne tikai bērni, bet arī pedagogi, izglītības iestādei piesaistītais personāls un arī bērnu vecāki un citi interesenti. Mācību procesā tiek izmantoti dažādi modeļi un mācīšanās pieejas, tiek mainītas un miksētas dažādas metodes, to struktūra ir atkarīga no tā, cik produktīvi attīstās izglītojamo prasme mācīties. Aicinām apmeklēt dažādas lekcijas un seminārus arī bērnu vecākus un citus interesentus, tādā veidā rādot bērniem pozitīvu piemēru, ka nepārtraukta interese par izglītību, mācībām un personīgo izaugsmi ir laimīgas dzīves pamats, kas ļauj mums realizēt savu radošo potenciālu, piepildīt mūsu patiesās vēlmes, būt pārliecinātiem un veiksmīgiem.