Pulciņi

2020.gada. 27.augustā Izglītības iestāžu reģistrā ir reģistrēta Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “LIRA”

(Reģistrācijas Nr. 4351803403).

“LIRA” interešu izglītības pulciņu galvenais mērķis ir sagatavot skolēnus reālaidzīvei, attīstīt to radošo potenciālu un talantus.

Nozīmīgi ir bērnu ikdienas mācībās sasniegtos rezultātus saistīt ar spēju veidotzināšanu pārnesi no vienas jomas uz otru, proti, kad bērns atpazīst un izmanto rīkus,veido mācīšanās un risināšanas stratēģijas, kuras iespējams izmantot vairākās jomās.

Šādu rezultātu ir iespējams sasniegt, mācību procesā papildus mērķtiecīgi iekļaujotfundamentāli svarīgas prasmes, kuras iespējams darbināt daudzveidīgos kontekstos unsituācijās. Šī spēja ieraudzīt kādu konkrētu prasmju starpdisciplināras izmantošanasiespējas kļūst mūsdienās jo īpaši svarīga.

Svarīgi ir iemācīt bērnus un jauniešus orientēties sociālekonomiskos procesos undomāt par skolēnu karjeras vadības un sociālo prasmju pilnveidi (komunikācija unsadarbība, laika un finanšu plānošana, sevis disciplinēšana, lēmumu pieņemšana, savadarba prezentēšana, atbildība u.c.), kā arī iespējām bērniem un jauniešiem praktiski darboties, iegūt jaunu pieredzi, veidot saikni starp formālajā un neformālajā izglītībāapgūtajām zināšanām, iemaņām un prasmēm. Tikpat svarīgi nodrošināt bērniempadziļinātas izpratnes par lietām un procesiem, kas norit mums apkārt, jeb dziļāsmācīšanās iespējas, tā rosinot viņu motivāciju un interesi par mācībām, kā arī sasaistotjēdzienus ar ikdienas pieredzi.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu organizētajiem aktuālajiem interešu izglītības pulciņiem izvēlies konkrēto:

Lai apskatītu iepriekš realizētās interešu izglītības programmas, izvēlies konkrēto: