Dabas skola “Skudriņas”

Dažādu procesu izpratne dabā ir ļoti svarīga, lai bērni un jaunieši spētu dzīvē atpazīst, piedāvāt un izvērtēt skaidrojumus noteiktām dabas parādībām un procesiem, izmantot pētnieciskās prasmes problēmu risināšanā, pētījumu veikšanā, izvērtējot riskus un ievērojot drošības nosacījumus.

Aizvien biežāk bērni tiek virzīti uz kompleksu sasniedzamo rezultātu, tas ietver sevī attīstīt sociāli emocionālās prasmes paralēli iegūstot, analizējot un izvērtējot dažādus datus, izsakot viedokli un argumentus dažādos veidos un veidojot secinājumus, rīkoties personiski atbildīgi savas un citu veselības veicināšanā, vides kvalitātes saglabāšanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

Svarīgi ir iemācīt bērnus un jauniešus orientēties dabas procesos un domāt par skolēnu zināšanu, prasmju un karjeras vadības pilnveidi un sinerģiju, kā arī dot iespēju bērniem un jauniešiem caur praktiskiem eksperimentiem un pētījumiem, iegūt jaunu pieredzi un veidot saikni starp formālajā un neformālajā izglītībā apgūtajām zināšanām, iemaņām un prasmēm.

Programmas mērķis: veidot padziļinātas mācīšanās prasmes un stratēģijas par dažādiem procesiem dabā un attīstīt bērnu dabaszinātnisko izpratību caur dažādām praktiskām nodarbībām visos gadalaikos.

Grupas: bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 10 gadiem (1.-4.klase) un no 11 līdz 14 gadiem (5.-8.klase).

Programmu vada Daiga Būda

Pieteikuma anketa

Šajā pieteikuma anketā norādīto personas datu pārzinis ir SIA „Alba Lira“, kas apņemas ievērot LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī GDPR regulā minētos datu apstrādes principus. Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un pieprasīt dzēst datus. Datu apstrādes mērķis: noslēgto saistību izpildes nodrošināšana un datu subjekta informēšana par turpmākajiem Interešu izglītības iestādes LIRA organizētajiem pasākumiem.