Jauno uzņēmēju skola

Sociālekonomisko principu izpratne un uzņēmējdarbība ir cieši saistīta ar matemātikas zināšanu un analītisko spēju pielietošanu ikdienas procesos. Valsts līmenī jauniešiem ir zema interese par STEM (dabasinātnes, inženerzinātnes, tehnoloģijas un matemātikas) jomas priekšmetiem. Nozīmīgi ir saistīt skolēnu mācību rezultātu ar spēju veidot zināšanu pārnesi no vienas jomas uz otru, proti, skolēns atpazīst un izmanto rīkus, mācīšanās un risināšanas stratēģijas STEM jomā, kuras iespējams izmantot arī citās jomās un otrādi.

Šādu rezultātu ir iespējams sasniegt, mācību procesā papildus mērķtiecīgi iekļaujot fundamentāli svarīgas prasmes, kuras iespējams darbināt daudzveidīgos kontekstos un situācijās. Šajās nodarbībās bērni:

  • plānos savu darbību ilglaicīgu mērķu sasniegšanai. Spriedīs, kā cilvēku spējas un zināšanas rada pievienoto vērtību un prognozēs, kā izglītība var ietekmēt dzīves labklājību nākotnē;
  • noskaidros, kādi uzņēmumi un kādās darbības jomās ir izplatīti vietējā novadā, un izvirzīs savus pieņēmumus, kāpēc tieši šīs jomas ir pārstāvētas;
  • analizēs, kā darba dalīšana un darbības jomas ietekmē produktu un pakalpojumu radīšanu;
  • analizēs radīto produktu pieprasījuma un piedāvājuma situāciju tirgū, skaidros, kā veidojas cena. Secinās par uzņēmumu konkurētspēju, nosakot uzņēmuma radītā produkta pievienoto vērtību.
  • izstrādās savas biznesa idejas un modelēs iespējamos situāciju scenārijus, kas saistīti ar dažādām vajadzībām un resursu pieejamību;

Programmas mērķis: Bērni un jaunieši izprot sociālekonomiskos procesus un attīsta savu uzņēmējspēju, kas sekmē sabiedrībā izmantojamo resursu apvienošanu kopējam un individuālam labumam, kā arī apzinās dažādas alternatīvas un izmanto efektīvāko, plānojot pieejamo resursu izlietojumu.

Grupas: Bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 13 gadiem (5.-7.klase) un no 14 līdz 16 gadiem (8.-10.klase).

Programmu vada Anete Vaivade

Pieteikuma anketa

Šajā pieteikuma anketā norādīto personas datu pārzinis ir SIA „Alba Lira“, kas apņemas ievērot LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī GDPR regulā minētos datu apstrādes principus. Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un pieprasīt dzēst datus. Datu apstrādes mērķis: noslēgto saistību izpildes nodrošināšana un datu subjekta informēšana par turpmākajiem Interešu izglītības iestādes LIRA organizētajiem pasākumiem.